Rekrutacja

 

W roku szkolnym 2017/2018 absolwentom gimnazjów proponujemy:

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ (PODANIE)

Przedmioty Punktowane

 Liceum Ogólnokształcące

 język polski, matematyka, max(biologia, chemia) max(jezyk obcy)

Technik informatyk

 język polski, matematyka, max(informatyka, zajęcia techniczne), max(plasyka, zajęcia artystyczne)

 

Technik przemysłu mody

 język polski, matematyka, max(informatyka, zajęcia techniczne), max(plasyka, zajęcia artystyczne)

 

Fototechnik

 język polski, matematyka, max(informatyka, zajęcia techniczne), max(plasyka, zajęcia artystyczne)


Technik weterynarii

 język polski, matematyka, max(informatyka, zajęcia techniczne), max(plasyka, zajęcia artystyczne)

 

Technik architektury krajobrazu

 język polski, matematyka, max(informatyka, zajęcia techniczne), max(plasyka, zajęcia artystyczne)

 

Technik leśnik

 język polski, matematyka, max(informatyka, zajęcia techniczne), max(geografia, wos)

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015 poz. 1942) podaję do publicznej wiadomości obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017: 

Free Joomla Lightbox Gallery